НАШІ ПРАВИЛА

Договір публичної оферти FIZMAT оффлайн

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Про надання фізично-оздоровчих послуг
м.Київ, 22 вересня 2018 року

1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

1.. 1.1. Договір, є пропозицією (публічною офіційною офертою) ФОП Присяжнюк Я.О. що представляє Спортивний Центр FIZMAT (далі – «Центр»), адресованою колу осіб, що бажають придбати фізично-оздоровчі послуги Центру.
2.. 1.2. Згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг фізична особа здійснює акцепт даної оферти (укладає договір публічної оферти) і стає «Клієнтом» Центру.
3.. 1.3. Прийняття (акцепт) Договору означає повне та беззастережне прийняття Клієнтом усіх його умов без будь-яких виключень та обмежень.
4.. 1.4. Клієнт відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Договору після ознайомлення з його умовами, Правилами Центру та прайс-листом, розміщеними на інформаційному стенді Центру, а також на офіційному сайті www.fizmat.me шляхом оплати Клієнтом послуг Центру.
5.. 1.5. Публічний договір укладений у такий спосіб має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному Центром та Клієнтом. Далі за текстом Договору Центр та Клієнт разом називаються «Сторони», а кожен окремо «Сторона». Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов.
6.. 1.6. Договір набуває чинності з моменту отримання оплати Клієнтом.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Центр зобов’язується надати Клієнту фізично-оздоровчі послуги за переліком згідно з видом придбаного абонемента, а Клієнт зобов’язується оплатити послугу в розмірі та порядку, передбаченому цим договором.
2.2. Під абонементом розуміється іменне право Клієнта на споживання послуг відповідно до умов цього договору (разове чи систематичне).
2.3. Відповідно до строків та часу відвідування Клієнт має право придбати один з таких абонементів на 4 напрямки: YOGA/TRX/ACROBATICS/FIGHT.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ
3.1. Вартість послуг за цим Договором визначається прайс-листом Центру, який розміщенио на інформаційному стенді Центру, а також на офіційному сайті www.fizmat.me.
3.2. Клієнт зобов`язаний оплатити послуги в розмірі 100% згідно з прайс-листом Центру на обраний Клієнтом вид абонемента, затверджений Центром.
3.3. Оплата вартості абонемента відбувається перед першим відвідуванням.
3.4. Розрахунки за Договором проводяться в національній валюті, у готівковій або безготівковій формі.
3.5. Доступ в Центр можливий лише при наявності Клубної картки. При кожному відвідуванні Клієнтом Центру з метою отримання послуг, проводиться обов’язкове сканування Клубної картки адміністрацією Центру.
3.6. Клубна картка є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.
3.7. Термін дії Клубної картки обмежений відповідним придбаним пакетом послуг, однак отримувати фізично-оздоровчі послуги Клієнт може лише за наявності оплаченого абонементу згідно прайс-листа Центру. Клубна карта активується автоматично через 14 днів після її оплати.
3.8. Отримана Клієнтом Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення першої отриманої Клінтом Клубної картки входить у вартість послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої Клієнтом Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та сплачується ним додатково, згідно з прайс-листом Центру
3.9. У разі закінчення строку дії абонементу, який передбачено діючим прайс-листом, вважається, що послуги Клієнтом спожиті, а Центр вважається таким що надав послуги належним чином та у повному обсязі.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Клієнт протягом терміну дії абонемента має право:
4.1.1. вимагати від Центру виконувати його обов’язки за цим Договором;
4.1.2. отримувати послуги у порядку та на умовах передбачених цим Договором, Правилами Центру та видом абонементу згідно прайс-листа Центру який обрав Клієнт;
4.1.3. користуватись додатковими послугами, згідно прайс-листа Центру;
4.1.4. відвідувати Центр в години його роботи відповідно до виду абонемента;
4.1.5. регулярно знайомитись з розкладом занять у Центрі;
4.1.6. здійснювати оплату послуг Центру лише тим шляхом, що передбачений умовами цього Договору;
4.1.7. під час споживання послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців які володіють певними знаннями та навиками щодо занять фізичною культурою та різними видами спорту – Тренерів;
4.1.8. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання цього Договору і вжиття всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань.
4.2. Клієнт зобов’язаний:
4.2.1. дотримуватися і не порушувати Договір та Правила Центру;
4.2.2. своєчасно оплатити вартість послуг, зазначену в п. 3 цього Договору;
4.2.3. відвідувати Центр лише при пред’явленні Клубної картки, а у разі її втрати відновити за додаткову плату, згідно діючого прайс-листа;
4.2.4. у повній відповідності виконувати рекомендації Тренера Центру за обсягами навантаження;
4.2.5. обов’язково повідомляти Центр про будь-які медичні протипоказання. За наявності протипоказань надати виписку з медичного закладу, що надає медичну допомогу на постійній основі, яка повинна містити рекомендації лікуючого лікаря щодо можливих та допустимих фізичних навантажень для Клієнта під час занять;
4.2.6. пройти інструктаж з техніки безпеки і правил пожежної безпеки та отримати рекомендації у працівників Центру;
4.2.7. дбайливо ставитися до майна Центру, запобігати поломці устаткування і негайно повідомляти про порушення правил відвідування (нанесення збитку майну, поломки обладнання) Центру черговому адміністратору;
4.2.8. сплатити повну вартість за втрату (псування) майна Центру відповідно з діючими тарифами;
4.2.9. самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду.
4.3. Центр має право:
4.3.1. вимагати від Клієнта сплати вартості послуг відповідно до обраного абонементу згідно прайс-листа Центру, а також вартості додаткових послуг;
4.3.2. вимагати лікарського огляду (довідку) при наявності явних ознак, що вказують на те, що стан здоров’я Клієнта може становити загрозу здоров’ю інших клієнтів або персоналу Центру, а в разі підтвердження цих ознак – тимчасово припинити в односторонньому порядку надання послуг;
4.3.3. в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору, Правил, прайс-листа, тощо.;
4.3.4. без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми;
4.3.5. вимагати від Клієнта припинення дій, що порушують Правила Центру, а у разі ігнорування зауважень працівників Центру – просити Клієнта покинути Центр;
4.3.6. не допускати в Центр Клієнтів у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння; з неадекватною поведінкою; Клієнтів, які порушують Правила Центру та правила техніки безпеки; Клієнтів, які своїми діями загрожують здоров`ю, майну, честі та гідності інших Клієнтів або працівників Центру; у випадку наявності в Клієнта медичних протипоказань для занять;
4.3.7. здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Центру та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій персоналу та відвідувачів Центру, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики). Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях);
4.3.8 змінити адресу розташування Центру;
4.4.8. інші права передбачені цим Договором та законодавством України.
4.4. Центр зобов’язується:
4.4.1. надавати Клієнту належні фізично-оздоровчі послуги в залі фітнес та йога занять відповідно до виду купленого абонементу;
4.4.2. після оплати Клієнтом Клубної картки – видати її Клієнту;
4.4.3. провести з Клієнтом перед початком тренувань інструктаж з техніки безпеки і з правил поведінки у Центрі;
4.4.4. надавати консультації тренера (адміністратора) за вибором програми тренувань фітнесу та/чи йоги.
4.4.5. надавати Клієнту можливість користуватись майном Центру у порядку передбаченому цим Договором та Правилами
4.4.6. утримувати Центр в належному санітарно-гігієнічному стані;
4.4.7. регулярно складати і вивішувати розклад занять у Центрі.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту покупки абонемента і діє до його закінчення.
5.2. Договір вважається пролонгованим у разі придбання Клієнтом абонемента на наступний термін згідно п.3 цього Договору.
6. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Центр має право в будь-який час на свій розсуд змінити умови Договору. У разі зміни Центром умов Договору, зміни набувають чинності з моменту розміщення змінених умов, якщо інший термін не вказаний при такому розміщенні.
6.2 У разі зміни умов Договору з ініціативи Центру повернення грошових коштів за оплачений абонемент не здійснюється.
6.3. Договір підлягає достроковому розірванню в односторонньому порядку з ініціативи Центру в наступних випадках:
6.3.1. грубого порушення Клієнтом Правил Центру або умов даного Договору;
6.3.2. несвоєчасної або неповної оплати Клієнтом абонементу;
6.3.3. виявлення (наявність) у Клієнта документально підтверджених протипоказань, які створюють загрозу його життю, а також життю чи здоров’ю інших Клієнтів або персоналу Центру.
6.4. При достроковому розірванні Договору з ініціативи Центру або з ініціативи Клієнта повернення грошових коштів за оплачений Клієнтом абонемент Центром не здійснюється.

7. ТРЕНЕР

7.1. У відповідності до положень цього Договору та додатків до нього, а також положень Цивільного кодексу України, Центр надає право Тренерові перебувати у Центрі та займатись виключно діяльністю, що не суперечить вимогам цього Договору, Правил Центру та нормам чинного законодавства України.
7.2. Центр не несе відповідальності за неякісне та неправильне надання Тренером консультаційних послуг, та за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок неякісного надання таких послуг.
7.3. Поняття «Тренер, старший тренер, персональний тренер, інструктор, тощо» є внутрішнім визначенням та поняттям Центру. Кваліфікаційні вимоги, передбачені профільними нормативно-правовими актами, до наведених вище понять у розумінні цього Договору, не застосовуються.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України.
8.2. Центр не приймає на зберігання особисті речі Клієнта, а лише надає Клієнту в тимчасове користування шафки. Центр не несе відповідальності за залишені або втрачені (загублені) речі Клієнта.
8.3. Клієнт несе персональну відповідальність за своє здоров’я.
8.4. Центр не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце при отриманні Клієнтом Послуг, у т.ч. пов’язані зі станом здоров’я, якщо такі стались не з вини Центру.
8.5. Клієнт несе персональну відповідальність за чистоту, порядок, свою безпеку та безпеку людей, що знаходяться поруч.
8.6. Центр не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками.
8.7. У разі пошкодження майна Центру з вини Клієнта, він відшкодовує Центру повну вартість цього майна.
8.8. Усі суперечки й розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Клієнта. Заява Клієнта розглядається протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання. У випадку, якщо суперечку не вирішено в претензійному порядку, будь-яка зі Сторін має право на звернення до суду за місцем знаходження Центру.

9. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН

9.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за Договором, якщо доведе, що таке невиконання сталося внаслідок форс-мажорних обставин.
9.2. Під форс-мажорними обставинами відносно Сторін розуміються обставини, які знаходяться поза волею сторони, такі як страйки, локаути, пожежі, землетруси, війни, епідемії, заборонні заходи міжнародних організацій, рішення органів державної влади та управління.
9.3. Терміни виконання зобов’язань за Договором відкладаються при виникненні форс-мажорних обставин на час, протягом якого останні будуть діяти. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом трьох та більше місяців Сторони мають право припинити дію даного Договору.
9.4. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин та виявилася внаслідок цього неспроможною виконувати зобов’язання за Договором, зобов’язана не пізніше ніж за 3 робочі дні з моменту їх виникнення, в письмовій формі поінформувати про це іншу сторону. Несвоєчасне інформування про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну сторону права посилатися на ці обставини як на підставі звільнення від відповідальності.
9.5. Обов’язковою умовою підтвердження наявності форс-мажорних обставин є довідка, видана компетентними органами.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Інформація вважається доведеною до відома Клієнта, якщо вона розміщена на інформаційному стенді Центру, а також на офіційному сайті www.fizmat.me.
10.2. Усі додатки до Договору є невід’ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силу.
10.3. Клієнт гарантує, що всі умови цього Договору та Правил Центру йому зрозумілі та він їх приймає безумовно і в повному обсязі.
10.4. У випадку, що не врегульовано цим Договором, Центр і Клієнт зобов’язуються керуватися нормами, установленими чинним законодавством України.
10.5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. Клієнт надає свою безумовну згоду на обробку своїх персональних даних, які надані Клієнтом Центру в результаті правових відносин.
10.6. Оплата абонемента Клієнтом означає однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що Клієнт ознайомлений зі змістом ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

РЕКВІЗИТИ ЦЕНТРУ

ФОП Присяжнюк Я.О.
03058 м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 12
кв. 25,
ЄДРПОУ 3151904667
Р/р 26009014826301
Присяжнюк Я.О. _____________________________________________________