ЗАГАЛЬНИЙ РОЗКЛАД

ПОНЕДІЛОК

‌‌8:00 Yoga Dmytro Zubarev
8:00 Yoga Dmytro Yatsenko
8:30 Workout of the Day Alena Iaroshenko
‌9:30 Ashtanga Yoga Iryna Kovalchuk
‌9:30 Healthy back Zoia Belostotska

09:40 Yoga Anna Levchenko
12:00 TRX Alena Iaroshenko 

18:30 Workout of the Day Fedor Ievtushov
‌18:30 Yoga Dmytro Yatsenko 

ВІВТОРОК

8:00 Rocky Butt Iryna Kolesnyk

09:00 Kickboxing Alik Aliiev

9:00 Stretching Iryna Kolesnyk

CЕРЕДА

‌‌8:00 Yoga Dmytro Zubarev
8:00 Yoga Dmytro Yatsenko
8:30 Workout of the Day Fedor Ievtushov
‌9:30 Ashtanga Yoga Iryna Kovalchuk
‌9:30 Healthy back Zoia Belostotska

09:40 Yoga Anna Levchenko
12:00 Rocky Butt Fedor Ievtushov

18:30 TRX Alena Iaroshenko
‌18:30 Yoga Dmytro Yatsenko

ЧЕТВЕР

‌‌8:00 Workout of the Day Iryna Kolesnyk

09:00 Kickboxing Alik Aliiev

09:00 Stretching Iryna Kolesnyk

П'ЯТНИЦЯ

‌‌8:00 Yoga Dmytro Zubarev 
8:00 Yoga Dmytro Yatsenko
8:30 TRX Alena Iaroshenko
‌9:30 Ashtanga Yoga Iryna Kovalchuk
‌9:30 Healthy back Zoia Belostotska

09:40 Yoga Anna Levchenko
12:00 Workout of the Day Alena Iaroshenko‌‌

СУБОТА

‌10:00 Functional Iryna Kolesnyk

11:00 Workout of the Day Fedor Ievtushov

11:00 Stretching Iryna Kolesnyk
‌11:00 Yoga Dmytro Zubarev
‌12:00 Healthy Back Zoia Belostotska